English

Cynhadledd Preswyl Deallusrwydd Artiffisial Technocamps A First Campus 2018

Cyhoeddwyd: 16 July 2018

Diolch i arian, a sicrhawyd gan yr Athro Andrew Ware, trwy Isadran Gylchgrawn y Cyd-gynadleddau Rhyngwladol ar y Sefydliad Deallusrwydd Artiffisial, IJCAI, cynhaliodd Technocamps, gyda chefnogaeth First Campus digwyddiad preswyl dwy nos ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12 o bob rhan o Dde Ddwyrain Cymru.

Cynhaliwyd y digwyddiad yng nghampws Trefforest UWIC o fewn y Gyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth.

Dros y digwyddiad tri diwrnod bu'r rhai a oedd yn bresennol yn cymryd rhan mewn gweithdai a darlithoedd sy'n canolbwyntio ar Deallusrwydd Artiffisial, roedd y rhain yn cynnwys Data Mawr, Roboteg, Moeseg, Rhaglennu a Deallusrwydd Swarm.

Cyflwynwyd y darlithoedd gan academyddion o Brifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe, yn ogystal ag Ymchwilwyr PhD o UDA. Roeddent yn cynnwys, Yr Athro Andrew Ware, Dr Berti Muller, Dr Richard Ward, Rebecca Peters, Ieuan Griffiths ac Eduard Incez o'r USW a Dr James Stovold o Abertawe. Cyflwynodd Sera Evans o UDA hefyd sesiwn ar Addysg Uwch a Cholegau Prifysgol.

Nod y Preswyl oedd rhoi profiad prifysgol realistig i ddisgyblion, sydd â diddordeb mewn Cyfrifiadureg, aros yn y Neuaddau Preswyl a chymdeithasu gydag eraill o amrywiaeth o ysgolion a cholegau, yn ogystal â gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r pwnc. Rhoddwyd cyfle iddynt hefyd ddatblygu sgiliau personol megis cyfathrebu, cyflwyniad, gwaith tîm, dyfeisgarwch a datrys problemau.

Daeth y disgyblion o amrywiaeth o ysgolion ar draws De Cymru, gan gynnwys rhai o mor bell â Mynwy a Llanelli.

Gwahoddwyd rhieni i'r diwrnod olaf lle cyflwynodd yr holl ddisgyblion gyflwyniadau ar y pynciau a drafodir yn y darlithoedd a'r gweithdai. Cafodd safon yr ymchwil a oedd wedi mynd i’r cyflwyniadau argraff fawr iawn ar yr Athro Andrew Ware, a diolchodd hefyd i lysgenhadon y myfyrwyr o UDA, a oedd wedi gweithio ar y digwyddiad, am eu brwdfrydedd a'u proffesiynoldeb.

Gwnaeth y disgyblion y sylwadau canlynol ar ddiwedd y digwyddiad:

"Roedd fy hoff ddarlith ar Moeseg, roedd yn heriol yn ddeallusol ac yn caniatáu cyfleoedd i ymgysylltu â'r gynulleidfa"

"Roedd y digwyddiad yn bleserus iawn"

"Yr her cryptograffeg oedd fy hoff weithgaredd, yn ymarferol a ddefnyddiol"

"Fe wnes i fwynhau adeiladu'r robot a datrys y problemau a ddaeth gyda hi."

Y newyddion diweddaraf

Mae dathliad blynyddol Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ITWales yn rhoi cipolwg o'r amrediad amrywiol o gyfleoedd sydd ar gael o ran busnes a gyrfaoedd i fenywod yn yr 21ain Ganrif.

Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto fel cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps. Bydd y cystadleuaeth yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Mae cymwysterau TGCh a ddefnyddir mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn hen ac mae angen diwygiad sylfaenol arnynt.

Mae cofrestru ar gyfer Clwb Codio Ar ôl Ysgol Technocamps Tymor y Gwanwyn (Ionawr - Ebrill) nawr ar agor. Brysiwch i gofrestru gan fod llefydd yn brin. Cliciwch ar y ddolen i gael gwybod mwy

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm