English

Ynglŷn  Technocamps

Mae Technocamps wedi darparu dros 1500 o weithdai ar gyfer dros 35,000 o bobl ifanc ledled Cymru, ar raglennu, datblygu apps, datblygu gemau, roboteg a llawer rhagor. Arweinir y prosiect gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerdydd MET, Glyndŵr a Phrifysgol De Cymru, felly mae ein timau wedi gallu cynnal gweithdai ledled Cymru.

Mae ein holl adnoddau ar gael am ddim ar-lein, gan roi'r cyfle i bobl ifanc barhau i ddysgu Cyfrifiadureg yn ôl eu pwysau gartref ac yn yr ysgol.

Beth am gymryd golwg ar ein llyfryn dathlu ar ein cyfrif Facebook, ac ymuno â ni ar Twitter ac ar ein grŵp Linkedin er mwyn gweld rhai o'n straeon llwyddiant a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Y tîm

Beti Williams Abertawe
Noddwr

Ym 1995 sefydlodd Beti Williams raglen ITWales o fewn Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe. Roedd rhaglen ITWales yn cynnwys cynllun lleoli graddedig ac israddedig ITWales, Fforwm TGCh Cymru, Cynghrair Meddalwedd Cymru a Technocamps. Mae hi hefyd wedi trefnu dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod bob blwyddyn ers 2000. Fe gyrhaeddodd rownd derfynol Menyw y Flwyddyn Cymreig ac enillodd Wobr Menyw y Flwyddyn yn 2006 yn Academia a'r Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Blackberry y DU. Yn 2012 fe'i gwnaed yn MBE ar gyfer Gwasanaethau i Ferched mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg.

Professor Faron Moller Abertawe
Cyfarwyddwr Technocamps

Mae Faron yn Athro Cyfrifiadureg, ac mae’n rhan o Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe ers ei ddechreuad yn 2003, pan arweiniodd problemau ynghylch recriwtio israddedigion at bryderon am ddarpariaeth Cyfrifiadureg mewn ysgolion.

Stewart Powell Abertawe
Rheolwr Gweithrediadau

Stewart yw'r Cydgysylltydd Rhaglenni ar gyfer Technocamps. Ei waith yw cydgysylltu a rheoli llinynnau amrywiol rhaglen Technocamps i sicrhau eu bod yn cael eu darparu'n llwyddiannus. Mae'n ddarparwr brwdfrydig sy'n ymdrechu i addysgu amrywiaeth o destunau cymhleth mewn ffordd hwylus ac arloesol i ddisgyblion ledled Cymru.

Dr. Dave Perkins Bangor
Cydlynydd Rhanbarthol

Mae Dave yn rhedeg canolfan ranbarthol Technocamps ym Mangor ac yn cydlynu agweddau o ddydd i ddydd ar y prosiect, o ddatblygu modiwlau i gynnal gweithdai. Mae Dave yn wyddonydd brwd ym maes cyfrifiadureg a’i brif ddiddordebau yw dulliau traws-ddisgyblaethol o ddatrys problemau ac ailddefnyddio hen dechnoleg mewn cymwysiadau newydd.

Joseph Mearman Bangor
Swyddog cyflenwi

Joe yn fyfyriwr PhD ac athro mewn Cyfrifiadureg sydd wedi bod yn gweithio gyda Technocamps mewn llawer o alluoedd am nifer o flynyddoedd. Mae'n angerddol am dechnoleg newydd gan gynnwys wearables, lifelogging, technolegau "call", IOT, roboteg a phrototeipio cyflym. Hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer seilio ar nofel PhD "y tu hwnt i'r bwrdd gwaith" technegau delweddu.

Helen Phillips Caerdydd
Arweinydd Academaidd

Helen yw arweinydd academaidd ar gyfer y Rhaglen Technocamps ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff gweithdai i ysgolion ac athrawon o fewn De Ddwyrain.

Catherine Teehan Caerdydd
Cydlynydd Cyflawni

Catherine Teehan yw Cydlynydd Cyflawni ar gyfer y Technocamps leoli yn Univertisty Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am gyflwyno amrywiaeth o weithdai Technocamps i ysgolion ar draws y rhanbarth Caerdydd.

Professor Vic Grout Glyndwr
Arweinydd Academaidd

Mae gan Vic radd mewn mathemateg a pheirianneg, ac mae wedi gweithio fel arbenigwr cyfrifiadureg a rhyngrwyd. Ar hyn o bryd mae'n Athro Dyfodol Cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ac mae'n ymchwilio i effeithiau technoleg sy'n dod i'r amlwg yn y fframwaith cymdeithasol, gwleidyddol, moesegol, amgylcheddol, economaidd, cyfreithiol a demograffig ehangach. Ar ôl 400 o bapurau ymchwil a phedwar llyfr, cyhoeddwyd ei nofel sci-fi gyntaf, 'Conscious', y llynedd.

Hannah Marubbi Glyndwr
Cydlynydd Technocamps

Mae Hannah yn Gydlynydd Darpariaeth ar gyfer Technocamps wedi'i leoli ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr. Mae hi'n gyfrifol am reoli cyflwyniad gweithdai i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Hannah wedi cydlynu prosiectau addysg STEM yng nghanolfan darganfod gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae'n mwynhau datblygu gweithgareddau hwyliog, arloesol i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc gydag amrywiaeth o bynciau STEM.

Laura Roberts Prifysgol De Cymru
Cydlynydd Rhanbarthol

Laura Roberts yw Cydlynydd Rhanbarthol Technocamps ar gyfer De Ddwyrain Cymru, ac mae’r swydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De Cymru (Morgannwg). Mae’n gyfrifol am reoli’r digwyddiadau a gynhelir ar draws ardaloedd De Ddwyrain Cymru. Mae Laura yn athro Gwyddoniaeth gymwysedig gyda gradd mewn Ffiseg, mae ganddi hefyd Radd Meistr mewn Cyfathrebu Gwyddonoliaeth.

Professor Andrew Ware Mhrifysgol De Cymru
Arweinydd Academaidd

Mae Andrew yn Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn bennaf yn y defnydd o systemau cyfrifiadurol deallus i helpu i ddatrys problemau byd go iawn. Mae ganddo angerdd a brwdfrydedd am rannu ei gyffro ar gyfer technolegau gyda phobl ifanc ac, yn ogystal â gweithio gyda myfyrwyr o bob rhan o Gymru, mae wedi bod yn ymwneud siarad mewn ysgolion yn Affrica, De America ac Asia.

Dr. Richard Ward Prifysgol De Cymru
Swyddog Datblygu Gweithdai

Dr. Richard Ward yw Swyddog Datblygu Gweithdai Technocamps ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Mae ei rôl yn cynnwys darparu gweithdai cyfrifiadurol mewn ysgolion uwchradd ac mae hefyd yn mwynhau cysylltu cyfrifiadureg i bynciau STEM eraill, yn enwedig Mathemateg. Mae hefyd yn darlithio yn yr adran Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru.

Dr. Sean Walton Abertawe
Partner Academaidd

Mae Sean yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Sylfaenol Pill Bug Interactive. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad fel Athro Gwyddoniaeth Ysgol Uwchradd, ac mae'n aml yn cynnal gweithdai STEM ar gyfer plant ysgol. Yn Technocamps, mae'n gyfrifol am Ddarpariaeth Gweithdai, gyda phwyslais arbennig ar Dyluniad Gemau a Datblygiad Gemau.

Luke Clement Abertawe
Swyddog Darpariaeth

Luke yw Swyddog Darparu Ysgolion ar gyfer hwb Abertawe Technocamps sydd yn gyfrifol am darparu gweithdai a DPP athrawon ar draws De-orllewin Cymru. Mae Luke yn rhugl yn y Gymraeg a graddiodd o Abertawe gyda MPhys Ffiseg Ddamcaniaethol ac yn athro cymwysedig.

Casey Denner Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Casey yn Gymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Abertawe lle mae hi hefyd wedi cwblhau ei Gradd Meistr mewn Cyfrifiadureg. Mae hi'n ddarlithydd ar y Rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ac mae'n cefnogi cyflwyno'r cynllun gradd israddedig. Yn ei rôl mae'n paratoi adnoddau STEM, yn ogystal â'u cyflwyno mewn gweithdai Technocamps a Technoclubs.

Randell Tolentino Gaya Abertawe
Cymrawd Addysgu

Mae Randell yn Gymrawd Addysgu ar gyfer Prifysgol Abertawe. Mae'n gyfrifol am gyflwyno Cwrs Prentisiaeth Radd Prifysgol Abertawe. Mae Randell yn raddedig fel Meistr mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Abertawe a wedi bod yn gweithio gyda Technocamps ers sawl blwyddyn.

Oliver Clark Abertawe
Technocamps Llysgennad

Mae Oliver yn Llysgennad Technocamps sy'n gyfrifol am gyflwyno detholiad o wahanol weithdai a Technoclubs. Mae'n arbennig o fedrus wrth gyflwyno'r gweithdai Greenfoot i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r TGAU Cyfrifiadureg.

Dylan Percy Abertawe
Llysgennad Technocamps

Mae Dylan yn Llysgennad Technocamps sy'n gyfrifol am gyflwyno detholiad o wahanol weithdai a Technoclubs. Mae'n arbennig o fedrus wrth gyflwyno'r gweithdai Greenfoot i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r TGAU Cyfrifiadureg.

Teri Birch Glyndŵr
Swyddog Darparu Technocamps

Teri yw Swyddog Darparu Ysgolion ar gyfer Technocamps wedi'i leoli ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae hi'n gyfrifol am ddatblygu a darparu ystod o weithdai Technocamps i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Teri wedi gweithio dros y 4 blynedd diwethaf fel Cyfathrebwr Gwyddoniaeth yn Techniquest Glyndwr, mae wedi mwynhau datblygu a chyflwyno gweithgareddau hwyliog i'r clwb Codio a Thechnoleg y mae'n ei rhedeg unwaith y mis. Ar hyn o bryd mae hi yn ei blwyddyn olaf yn astudio am radd mewn Cyfrifiadureg. Mae Teri wedi bod yn rhedeg Clwb Côd yn ei llyfrgell leol am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Cecilia Priday Prifysgol De Cymru
Gweinyddydd, Cynorthwyydd Cyllid a Marchnata

Cecilia Priday yw'r Gweinyddydd, Cynorthwyydd Cyllid a Marchnata ar gyfer hwb De Ddwyrain Cymru. Mae ganddi gefndir amrywiol mewn rheoli swyddfeydd, datblygu busnes ac addysg amgueddfeydd. Mae ei rôl yn cynnwys gofalu am weinyddiaeth y prosiect ym Mhrifysgol De Cymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm